ความภูมิใจสาธิตจุฬาฯ2021-10-01T00:39:14+07:00

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ขอแสดงความยินดีแด่คณาจารย์ผู้ได้รับการประกาศเกียรติคุณจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “อาจารย์อาวุโส” เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี ๒๕๖๕

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ขอแสดงความยินดีแด่คณาจารย์ผู้ได้รับการประกาศเกียรติคุณจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “อาจารย์ดีเด่น ด้านความเป็นครู” เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี ๒๕๖๕

Go to Top