ข่าวประชาสัมพันธ์

ความภูมิใจสาธิตจุฬาฯ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET (Ordinary National Educational Test) คะแนนเต็ม 100 คะแนน...

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET (Ordinary National Educational Test) คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ด.ช. พฤกษ์ รอดสวัสดิ์ ป.6/1 ด.ช. ธนัช รุ่งไพรวัลย์ ป.6/1 ด.ช. เดชจรัส สุวรรณเกต...

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET (Ordinary National Educational Test) คะแนนเต็ม 100 คะแนน...

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET (Ordinary National Educational Test) คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2562 ด.ญ. กันติชา ชมโท ป.6/1 ด.ญ. ชานาฬา เอี่ยมกุลวัฒน์ ป.6/1 ด.ญ. ณิชานันท์ ทรัพย์สมพล...

รายการคุยกับครู

Youtube Channel