นักเรียนสาธิตจุฬาฯ คว้ารางวัล 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 2 รางวัล SPECIAL AWARD จากการเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมระดับนานาชาติ รายการ The 37 World Genius Convention & Education Expo 2023 ระหว่างวันที่ 16 – 19 พฤษภาคม 2566 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 2 รางวัล SPECIAL AWARD จากการเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมระดับนานาชาติ รายการ The 37 World Genius Convention & Education Expo 2023 ระหว่างวันที่ 16 – 19 พฤษภาคม 2566 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผลงานนวัตกรรมที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนของศูนย์นวัตกรรมโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม จำนวน 3 รายการ โดยรายละเอียดมีดังนี้
1. ชื่อผลงาน SAS Smart Alert Sensor
ได้รับรางวัลเหรียญทอง 🥇และรางวัล 2SPECIAL AWARD
นวัตกร (Innovator)
– ด.ญ. แทนหทัย จิตธรรม นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
– ด.ญ. รวินท์ ชูจารุกุล นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
– ด.ช. ภาวิน รุ่งโรจน์ชัยพร นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
– ด.ช.ภาสันต์ สันพนวัฒน์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6
2. ชื่อผลงาน O_NE CASE
ได้รับรางวัลเหรียญทอง 🥇 และรางวัล SPECIAL AWARD
นวัตกร (Innovator)
– ด.ญ. สิรรินทร์ ประสิทธิ์ดำรง นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7
– ด.ช. ธนินกิตติ์ ประสิทธิ์ดำรง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
– ด.ช. ปรานต์ อุดมแสวงทรัพย์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
3. ชื่อผลงาน Magic Cool Pack
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 🥈
นวัตกร (Innovator)
– ด.ญ. ปริญ อุดมเกียรติกูล นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
– ด.ญ. ปิยสรณี วินะยานุวัฒิคุณ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
– ด.ญ. ชญาภา ศรีวรวิไล นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6