พระเทพวรคุณ (ประศาสน์ ปญฺญาธโร)

    126
    กรรมการสถานศึกษา ที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์