พระมหากิตติศักดิ์ โคตมสิสฺโส

    109
    กรรมการสถานศึกษา ที่เป็นผู้แทนองค์กรศาสนา