พระเทพญาณวิศิษฏ์ (ชัยทวี คุตฺตจิตฺโต)

    130
    ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์