พระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท

    90
    ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์