อ.ชัยณรงค์ แก้วสุก

    801
    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี