โครงการติดตามและนิเทศการสอนครู โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

By |2020-01-01T05:26:55+07:00November 30, 2017|ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารบุคลากร, เรื่องแจ้งจากฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ|

ช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์ และอาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล ได้เดินทางไปนิเทศการสอนครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในโครงการติดตามและนิเทศการสอนครู โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน [...]