ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้ที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในการประเมินความสามารถด้านคณิตศาสตร์ จากการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562

By |2020-08-18T03:21:51+07:00August 18, 2020|ความภูมิใจสาธิตจุฬาฯ|