การประชุมวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561 “แนวคิดหลักและกระบวนทัศน์ใหม่ของการจัดการศึกษา : บทบาทของโรงเรียนสาธิตเพื่อการขับเคลื่อนการศึกษา 4.0”

By |2020-01-03T06:46:17+07:00May 11, 2018|ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารบุคลากร|

วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ฝ่ายหลักสูตรและการสอนจัดประชุมวิชาการประจำปีการศึกษา 2561 ภายใต้หัวข้อ  “แนวคิดหลักและกระบวนทัศน์ใหม่ของการจัดการศึกษา : [...]