เรียน ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 3
เรื่อง แจ้งการสอบคัดเลือกเข้าโครงการเสริมศักยภาพทางด้านศิลปะ (Art Learning)

ด้วยโครงการเสริมศักยภาพทางด้านศิลปะ (Art Learning) ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะและประสบการณ์ทางด้านศิลปะให้แก่นักเรียนที่มีความสามารถสูงทางด้านศิลปะ โดยการจัดกิจกรรมการปฏิบัติงานศิลปะให้แก่นักเรียนในตอนเย็นหลังเลิกเรียน และจัดกิจกรรมศิลปะนอกห้องเรียนโดยนำนักเรียนไปเยี่ยมชมหอศิลป์ พิพิธภัณฑ์ศิลปะหรือพบปะศิลปินในวาระต่าง ๆ ตามสมควร ซึ่งการรับนักเรียนเข้าเรียนในโครงการจะต้องทำการทดสอบความสามารถในการทำงานศิลปะ โดยในภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 นี้ จะเปิดรับสมัครนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 3 เพื่อรับนักเรียนเข้ามาเรียนในโครงการฯ ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้หหากท่านผู้ปกครองและนักเรียนมีความสนใจจะเข้าร่วมโครงการ นักเรียนต้องสมัครเข้ารับการทดสอบความสามารถในการทำงานศิลปะ ทั้งนี้ขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครอง โปรดแจ้งความจำนงในการสมัครสอบท้ายจดหมายฉบับนี้ และมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบคัดเลือก การวิเคราะห์ผลและประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญ คนละ 150 บาท

กำหนดการรับสมัครและชำระเงิน
ตั้งแต่วันพุธที่ 3 สิงหาคม – วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565 เท่านั้น*

* นักเรียนมีค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบจำนวน 150 บาท
โดยผู้ปกครองสามารถชำระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกธนาคาร ATM, Internet Banking, Mobile Banking สำหรับค่าธรรมเนียมในการชำระเงิน ผู้ปกครองต้องรับผิดชอบตามที่ธนาคารกำหนด
(ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ยกเว้นค่าธรรมเนียม)

สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
กำหนดประชุมนักเรียนที่สมัครสอบ
วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565
เวลา 15.00 – 15.45 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารบริหารฯ

กำหนดการทดสอบ
วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565
เวลา 15.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารบริหารฯ

สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
กำหนดประชุมนักเรียนที่สมัครสอบ
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565
เวลา 15.00 – 15.45 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารบริหารฯ

กำหนดการทดสอบ
วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565
เวลา 15.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารบริหารฯ

นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจะมีจดหมายแจ้งให้ทราบเป็นรายบุคคล (เฉพาะนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก) รวมทั้งกำหนดการรับสมัคร และค่าเรียน วันเวลาเรียน และรายละเอียดอื่น ๆ ประมาณสัปดาห์แรกของการเปิดเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2565

ทั้งนี้สามารถรับชมภาพกิจกรรมของนักเรียนใน Facebook โครงการ Art Learning ได้ที่ https://www.facebook.com/artlearning.satitchula/