โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนสาธิตจุฬาฯ
ที่ได้รับรางวัล 4 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน
จากการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ
E-NNOVATE 2021 International Innovation Show
ระหว่างวันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2564
ณ สาธารณรัฐโปแลนด์ ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

1. ชื่อผลงาน : Anti Pandemic Pen
ได้รับรางวัลเหรียญทอง (Gold Award) ?

นวัตกร :
1. ด.ช. รณภัทร ศรีวรวิไล
2. ด.ช. ธรรมธัช พัวพงษ์พันธ์
3. ด.ช. บุญยกร สัมฤทธิวนิชชา
 
รับชมนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมแบบออนไลน์  คลิกที่นี่
 

2. ชื่อผลงาน : FunPlosion Smart Bathroom in the New Normal
ได้รับรางวัลเหรียญทอง (Gold Award) ?

นวัตกร :
1. ด.ช. ภูริชา หนองหารพิทักษ์
2. ด.ช. ญาณวัฒน์ กฤษดาธานนท์
3. ด.ช. กวีวัธน์ ศานติวรพงษ์
4. ด.ญ. ปราณรัก บ่ายคล้อย
5. ด.ญ. ภารวี หนองหารพิทักษ์
 
รับชมนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมแบบออนไลน์  คลิกที่นี่

 

3. ชื่อผลงาน : Kid Plearn (Kid Play and Learn)
ได้รับรางวัลเหรียญทอง (Gold Award) ?

นวัตกร :
1. ด.ช. ธิปก ตั้งศิริพัฒน์
2. ด.ญ. จิรัชญา เหมรัญช์โรจน์
3. ด.ช. ศิรณัฏฐ์ โตวิกกัย
4. ด.ช. ณัฐธรรม โอสรประสพ
5. ด.ญ. ณัฏฐาศิริ โตวิกกัย
 
รับชมนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมแบบออนไลน์  คลิกที่นี่

 

4. ชื่อผลงาน : Muvtivate (Muscle and Movement Stimulation Versatility Tool- for elderly)
ได้รับรางวัลเหรียญทอง (Gold Award) ?

นวัตกร :
1. ด.ช. ธิปก ตั้งศิริพัฒน์
2. ด.ญ. จิรัชญา เหมรัญช์โรจน์
3. ด.ช. ศิรณัฏฐ์ โตวิกกัย
4. ด.ช. ณัฐธรรม โอสรประสพ
5. ด.ญ. ณัฏฐาศิริ โตวิกกัย
 
รับชมนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมแบบออนไลน์  คลิกที่นี่

5. ชื่อผลงาน : Boost Brain Up
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน (Silver Award) ?

นวัตกร :
1. ด.ช. ธิปก ตั้งศิริพัฒน์
2. ด.ญ. จิรัชญา เหมรัญช์โรจน์
3. ด.ช. ศิรณัฏฐ์ โตวิกกัย
4. ด.ช. ณัฐธรรม โอสรประสพ
5. ด.ญ. ณัฏฐาศิริ โตวิกกัย
 
รับชมนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมแบบออนไลน์  คลิกที่นี่


 

6. ชื่อผลงาน : IG Talking Mask
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน (Silver Award) ?

นวัตกร :
1. ด.ญ.ปัณฑารีย์ เลิศฤทธิ์จรัสกิจ
2. ด.ญ.ปิยสรณี วินะยานุวัติคุณ
3. ด.ญ.ปริญ อุดมเกียรติกูล
4. ด.ญ.ชญาภา ศรีวรวิไล
5. ด.ญ.พิชา บัณฑิตชุติกุล
 
รับชมนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมแบบออนไลน์  คลิกที่นี่

 

หมายเหตุ : สามารถรับชมนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมแบบออนไลน์
ได้โดยการสแกน QR CODE หรือ เข้าสู่เว็บไซต์ตามลิงก์ที่ระบุไว้