ฝ่ายกิจการนักเรียนขอแจ้งผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ประจำปีการศึกษา 2564
พรรคที่ได้รับคะเเนนเสียงมากที่สุด คือ พรรค CUD NEW NORMAL
ได้รับคะเเนนเสียงไปทั้งสิ้น 222 คะเเนน
ซึ่งพรรคที่ได้รับการเลือกตั้งจะปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับตัวแทนสมาชิกสภานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ที่แต่ละห้องได้ส่งตัวแทนไว้แล้ว จำนวนทั้งสิ้น 21 คน ดังมีรายนามต่อไปนี้