โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ “12th World Invention Creativity Olympic 2023” ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งจัดโดย Korea University Invention Association (KUIA) and World Invention Intellectual Property Association (WIIPA) เมื่อวันที่ 27 – 29 กรกฎาคม 2566 ณ SETEC กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

ผลงานนวัตกรรม ชื่อ “SITFIT : Sit-Up Assistant to Enhance Muscle Strength”

รางวัลที่ได้รับ รางวัลเหรียญเงิน

คิดค้นและประดิษฐ์โดย
– รองศาสตราจารย์ณัฐพร สุดดี (อาจารย์โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม)
– ศาสตราจารย์ ดร.เนาวนิตย์ สงคราม (อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ)
– อาจารย์สุรเชษฐ์ วิศวธีรานนท์ (อาจารย์โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม)
– อาจารย์ ดร.ศรัณย์ ฉัตรธัญญกิจ (อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ)

SITFIT เป็นอุปกรณ์นวัตกรรมดิจิทัลที่ช่วยให้การออกกำลังกายด้วยการ Sit-up ทำได้สมบูรณ์และง่ายขึ้น ผู้ออกกำลังกายสามารถออกแบบโปรแกรมการ Sit-up ได้ด้วยตนเอง เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายด้านความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้อง ลดการบาดเจ็บได้