ฝ่ายวิรัชกิจและกิจการพิเศษ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 เข้าร่วม “โครงการสาธิตจุฬาฯ เรียนรู้สู่โลกกว้าง ค่ายพัฒนาทักษะผู้นำ และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ณ สหราชอาณาจักร และประเทศฝรั่งเศส” ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – 13 เมษายน 2567 ค่าใช้จ่าย 232,000 บาท

โครงการเรียนภาษาอังกฤษและเรียนร่วมชั้นเรียนกับนักเรียนอังกฤษ ระยะเวลา 3 สัปดาห์ เพื่อให้นักเรียนได้เสริมสร้างความรู้ พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำ ความมั่นใจในตนเอง ฝึกฝนความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี และเรียนรู้วัฒนธรรมประเทศสหราชอาณาจักร และประเทศฝรั่งเศส

📓 เสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ 3 หลักสูตร
สัปดาห์ที่ 1 หลักสูตร Immersion Programme in Local School
สถาบัน : Upton Junior School ณ เมือง Broadstairs ประเทศอังกฤษ

สัปดาห์ที่ 2 หลักสูตร Broadstairs English Centre
สถาบัน : Broadstairs English Centre ณ เมือง Broadstairs ประเทศอังกฤษ

สัปดาห์ที่ 3 หลักสูตรพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ
สถาบัน : PGL, Château De Grande Romaine ณ ประเทศฝรั่งเศส

เรียนจบหลักสูตรนักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตร 3 ใบ
1. ประกาศนียบัตรหลักสูตรภาษาอังกฤษ พร้อมรายงานผลการเรียนจาก Broadstairs English Centre
2. ประกาศนียบัตรหลักสูตร School Immersion จากโรงเรียน Upton Junior School
3. ประกาศนียบัตร Leadership Camp จากศูนย์พัฒนาผู้นำเยาวชน PGL

เงื่อนไขการสมัคร
– รับสมัครนักเรียนสาธิตจุฬาฯ ป.4 – ป.6 จำนวน 30 คน
เปิดรับสมัครถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2566
– ขอเชิญร่วมประชุมรับทราบรายละเอียดโครงการ
ในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 50 ปี เวลา 16.00 น.

นักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถ Scan QR Code เพื่ออ่านรายละเอียดโครงการ

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ อ.รัตนาภรณ์ วามะสุรีย์ ฝ่ายวิรัชกิจและกิจการพิเศษ ชั้น 6 อาคาร 50 ปี สาธิตจุฬาฯ
ฝ่ายวิรัชกิจและกิจการพิเศษ คุณนิธิมา เอมบำรุง 02-218-2746
ฝ่ายวิชาการหลักสูตรและการสอน คุณกัลยา ศุกรกมล 02-218-0530