โครงการส่งเสริมเด็กที่มีความสามารถพิเศษ (Gifted Program)
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
เปิดรับสมัครนักเรียนสาธิตจุฬาฯ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 6
เข้าร่วมโครงการเรียนร่วมชั้น และใช้ชีวิตร่วมกับนักเรียนประจำชาวอังกฤษ
Summer Boarding Program 2024
ระหว่างวันที่ 15 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2567

เรียนร่วมชั้นเรียนกับนักเรียนอังกฤษ สร้างทักษะทางวิชาการ
และความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน
มุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้

ค่าธรรมเนียมในการสมัคร คนละ 253,900 บาท

นักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ
สามารถ Scan QR Code เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
หรือติดต่อ อาจารย์ปานวาด โพธิ์สุวรรณ โทร. 085-060-6806
และ รศ.จรัสศรี พัวจินดาเนตร โทร. 081-371-3594