พิธีมอบเงินบริจาคเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ (21/08/63)

By |2020-08-21T09:03:40+07:00August 21, 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารบุคคลภายนอก|

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ได้จัดให้มีพิธีมอบเงินบริจาคของนักเรียน คณาจารย์ และผู้ปกครอง มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสถานสงเคราะห์ [...]

คณาจารย์และผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยย่างกุ้ง (East Yangon University) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เข้าศึกษาดูงานที่โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม (20/2/63)

By |2020-04-24T04:20:09+07:00February 21, 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารบุคคลภายนอก|

คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานทางด้านการศึกษาโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม (15/1/63)

By |2020-05-18T02:38:50+07:00February 3, 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารบุคคลภายนอก|

คณะผู้บริหารจาก The National Institute of Education ประเทศสิงคโปร์ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน School observation visit by management team of The National Institute of Education (12/09/2561)

By |2019-11-18T02:02:43+07:00November 18, 2019|ข่าวสารบุคคลภายนอก|

คณะผู้บริหารจาก The National Institute of Education ประเทศสิงคโปร์ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนSchool observation visit [...]

Go to Top