สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | โครงการนักพฤกษศาสตร์น้อย | นักพฤกษศาสตร์จิ๋ว

จากผลงานที่มีอย่างต่อเนื่องและยาวนาน โรงเรียนจึงได้รับ พระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดแพรคลุมป้ายสวนพฤกษศาสตร์ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2555

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงเปิดสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2555

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริบางประการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชไว้ว่า การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชนั้น ควรวิธีปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงามความน่าสนใจ และเกิดความปีติที่จะทำการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรมต่อไป การใช้วิธีการสอนการอบรมที่ให้เกิดความรู้สึกกลัวว่า หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสียอันตรายต่อตนเองจะทำให้เด็กเกิดความเครียดซึ่งเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว”

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ได้รับสนองพระราชดำริด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมากจากพระราชดำริฯ โดยการปรับพื้นที่ทุกส่วนของโรงเรียนเป็นสวนพฤกษศาสตร์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้พืชสมุนไพร ในสวนสมุนไพร แหล่งเรียนรู้พืชทนแล้ง ในสวนหินและไม้ทนแล้ง และแหล่งเรียนรู้บูรณาการ สหวิชาในสวนสาธิต และ เพื่อให้เยาวชนได้ใกล้ชิดพรรณไม้ เห็นคุณค่า เห็นประโยชน์และความสวยงาม อันจะก่อนให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์ต่อไป

โครงการนักพฤกษศาสตร์น้อย

“โครงการนักพฤกษศาสตร์น้อย” เป็นโครงการ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมปีที่ 4-6 รุ่นละ 40 คน ตั้งแต่ พ.ศ.2536 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียนมีความรักและเห็นคุณค่าของพืชพรรณไม้ ผ่านสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และสวนพฤกษศาสตร์ภายนอก นักเรียนได้เรียนรู้ เกิดทักษะในการสังเกต จำแนก สำรวจ การเก็บตัวอย่าง และบันทึกข้อมูลพรรณไม้ตามหลักทางวิชาทางพฤกษศาสตร์ รวมทั้งจัดทำตัวอย่างพรรณไม่แห้งแบบมาตรฐาน เป็นแหล่งรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้ ข้อมูลพรรณไม้ และการเก็บรักษาในรูปสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาแก่นักเรียนและเผยแพร่สู่ภายนอกต่อไป ปัจจุบัน มีโครงการนักพฤกษศาสตร์น้อย รวม 19 รุ่น โดยได้รับความอนุเคราะห์ทางวิชาการจากคณาจารย์หน่วยปฏิบัติการวิจัยพรรณไม้ประเทศไทย ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการนักพฤกษศาสตร์จิ๋ว

โครงการนักพฤกษศาสตร์จิ๋ว เป็นโครงการที่เริ่มในปีการศึกษา 2555 โดยรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2- 3 รุ่นละ 40 คน เพื่อให้เยาวชนรุ่นเยาว์ได้ใกล้ชิดพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่า เห็นประโยชน์และความสวยงาม และ ได้เรียนรู้วิชาต่างๆ ผ่านสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอันจะก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์ต่อไป