📌 แนวปฏิบัติการนำส่งผลการตรวจโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit สำหรับนักเรียน

– นักเรียนจะได้รับการสนับสนุนชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) จำนวน 4 ชุด ต่อ 1 คน (สนับสนุนโดยสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
– นักเรียนจะได้รับชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ในวันปฐมนิเทศนักเรียนจากอาจารย์ประจำชั้น ยกเว้นนักเรียนระดับอนุบาลและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จะได้รับวันเปิดเรียน
– นักเรียนส่งผลการตรวจโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ผ่านหัวข้อการบ้านในระบบ CUD Smart School ตามวันและเวลาที่กำหนดไว้

📌 กำหนดวันส่งผลการตรวจโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK)*

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 ก่อนเวลา 16.00 น.
วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2565 ก่อนเวลา 16.00 น.
วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 ก่อนเวลา 16.00 น.
วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565 ก่อนเวลา 16.00 น.

*ผลการตรวจโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ระยะเวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมง ทั้งนี้โปรดศึกษารายละเอียดการใช้ชุดตรวจ ATK และคู่มือการส่งผลตรวจโดยการ Scan QR Code

โปรดระบุชื่อนักเรียน ชั้น และวันเวลาที่ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ดังภาพตัวอย่าง

📌 คู่มือการส่งผลตรวจ ATK ผ่านหัวข้อการบ้านบนระบบ CUD Smart School สำหรับนักเรียน  https://bit.ly/3MD6b9b

📌 ขั้นตอนการใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit