ประวัติความเป็นมา

 • พ.ศ. 2527
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมเล็งเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศได้พัฒนาบุคลากร เพื่อเตรียมการ และนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในโรงเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2527  ได้จัดอบรมให้ความรู้ แก่ผู้บริหารของโรงเรียน  และเช่าเครื่องจากบริษัท เพื่อจัดสอนให้แก่นักเรียนช่วงหลังเลิกเรียน
 • พ.ศ. 2530
          ปีการศึกษา 2530 โรงเรียนได้จัดให้มีห้องเรียนคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 21 เครื่อง จากผู้ปกครอง บริษัทวิริยะ- ประกันภัย ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  นับว่าเป็นการจัดการเรียน การสอนในเวลาเรียนเป็นครั้งแรก
 • พ.ศ. 2532
        ปีการศึกษา 2532 เริ่มจัดหลักสูตรคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 6 โดยอัตราส่วน นักเรียน  2  คน  ต่อ คอมพิวเตอร์  1  เครื่อง
 • พ.ศ. 2534
          ปีการศึกษา 2534 ได้จัดสอนให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่ง และได้รับ งบประมาณแผ่นดิน จัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ 20 ชุด และได้รับการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ จาก  บริษัทโพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จำกัด จำนวน 20 เครื่อง  ทำให้นักเรียนได้ใช้คอมพิวเตอร์คนละเครื่อง และจัดสอนคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4 – 6 สัปดาห์ละ 1 คาบ
 • พ.ศ. 2545
          ปีการศึกษา 2545 โรงเรียนได้มีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542 จัดให้มีการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จึงดำเนินการปรับปรุง ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 และจัดทำห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารบริหารและปฏิบัติการ เพิ่มอีก 1 ห้อง โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องละ 40 เครื่อง มีอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนที่ทันสมัย ทั้งนี้ เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น การปรับปรุงทั้งหมดนี้ ได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองนักเรียน- เก่า และสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2551
          ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนได้ก่อสร้างอาคาร 50 ปี สาธิตจุฬาฯ ขึ้นอีกหลังหนึ่ง จึงย้ายห้องเรียนคอมพิวเตอร์ จากอาคารบริหารและปฏิบัติการ มาอยู่ที่ชั้น 3 อาคาร 50 ปี สาธิตจุฬาฯ มีห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง ห้องหนึ่ง ได้รับการสนับสนุนเครื่อง Young Explorer จำนวน 20 ชุด จากบริษัท IBM ประเทศไทย จำกัด สำหรับใช้บทเรียน Kid Smart ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ส่วนอีกห้องหนึ่งมีเครื่องคอมพิวเตอร์ 40 เครื่อง สำหรับนักเรียนระดับอื่น ซึ่งในส่วนนี้โรงเรียนก็ได้รับการสนับสนุนการจัดทำห้อง และเครื่องคอมพิวเตอร์จากเงินบริจาคอีกเช่นกัน

บรรยากาศห้องเรียนคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 -2562

 • พ.ศ.2563
         ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนได้ทำการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร ๕๐ปีฯ ทั้งสองห้อง โดยได้รับการสนับสนุนจากทางสมาคมฯ โดยได้มีการปรับเปลี่ยนแผนผังทั้ง 2 ห้อง และ เปลี่ยนรุ่นคอมพิวเตอร์ รวมถึงการใช้ระบบ smart board ในการเรียนการสอน

ภาพห้องเรียนคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2563 -2564

 

 • พ.ศ.2564
         ปีการศึกษา 2563  ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 อาคาร ๕๐ปีฯ (ห้องศูนย์ E-learning เดิม) เปลี่ยนเซทคอมพิวเตอร์เป็น All in one  41 เครื่อง ทางฝั่งขวาของห้อง
 • พ.ศ.2565
         ปีการศึกษา 2564  ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 อาคาร ๕๐ปีฯ (ห้องศูนย์ E-learning เดิม) เตรียมดำเนินการทางฝั่งซ้ายของห้อง เปลี่ยนเซทคอมพิวเตอร์เป็น All in one  41 เครื่อง

 


รายนามผู้รับผิดชอบหน่วยคอมพิวเตอร์การศึกษา

2527 – 2531
อาจารย์ ดร.เพิ่มเกียรติ 
ขมวัฒนา
2532 – 2535  
รองศาสตราจารย์ สมจิต
ชิวปรีชา
2536 – 2543
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลัดดา
ภู่เกียรติ
2543 – 2545
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริลักษณ์
ศรีกมล
2546 – 2547
อาจารย์ ดร.ยุรวัฒน์
คล้ายมงคล
2548 – 2549
อาจารย์ ปิยานี
จิตร์เจริญ
2552 – 2555
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริลักษณ์
ศรีกมล
2556 – 2562
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพียงตา
กิจหิรัญวงศ์
2563 – 2565
อาจารย์ ดร. ปิยานี
จิตร์เจริญ

กรรมการศูนย์คอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2565                                                                    
อ.ดร.ปิยานี      จิตร์เจริญ               ประธานกรรมการ
ผศ.เพียงตา     กิจหิรัญวงศ์            กรรมการ
อ.พรรณงาม    ใจรักษ์ศักดิ์             กรรมการ
อ.ชาญณรงค์    วังเย็น                    กรรมการ
อ.รัตนาภรณ์     วามะสุรีย์                กรรมการ
อ.วริษา            วรรณวิจิตกุล           กรรมการ
น.ส.นุศรา         อาลัยสุข                กรรมการและเลขานุการ
น.ส.ศิริรส         ชลวานิช                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

Facebook:หน่วยคอมพิวเตอร์การศึกษา

ติดต่อสอบถาม: ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร ๕๐ ปี สาธิตจุฬาฯ เบอร์โทรศัพท์ 02-2182760