วันที่ 30 ม.ค. 2566  คณะครูโรงเรียนสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนในโครงการที่ปรึกษาทางวิชาการเพื่อสนองแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการส่งเสริมทักษะการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนสังกัดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 8 คน เข้าศึกษาดูงานและสังเกตการสอนแบบมีส่วนร่วมรายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1