วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2561 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม และโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ร่วมกับจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครบรอบ 60 ปี โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ รศ.ดร.ศิริเดช  สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเป็นเกียรติเปิดงานและแสดงความยินดีกับความก้าวหน้าและความสำเร็จของโรงเรียน เนื่องในโอกาส 60 ปี แห่งการสถาปนาโรงเรียน

 

อีกทั้ง ศาสตราจารย์กิตติคุณอำไพ สุจริตกุล อดีตอาจารย์ใหญ่ และอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่านแรกที่กรุณาให้เกียรติมาร่วมงานพร้อมกับการบรรยายพิเศษสำหรับอดีตอาจารย์ใหญ่และอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ที่กรุณาให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้ ได้แก่ 

 1. รองศาสตราจารย์นิรมล สวัสดิบุตร 
 2. รองศาสตราจารย์รุจิระ สุภรณ์ไพบูลย์ 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดา สุตรา 
 4. รองศาสตราจารย์ลินจง อินทรัมพรรย์ 
 5. รองศาสตราจารย์ลัดดา ภู่เกียรติ 
 6. รองศาสตราจารย์สุปราณี จิราณรงค์ 
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทินกร บัวพูล (ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน) 

ถือได้ว่าทุกท่านล้วนเป็นผู้ที่บุกเบิกก่อร่างสร้างโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขึ้น และสืบสานงานต่อเนื่องกันมาโดยตลอด ในวันนี้นับโอกาสอันดียิ่งที่นักเรียนได้แสดงกตัญญุตาต่ออดีตอาจารย์ใหญ่และผู้อำนวยการโรงเรียนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งทุกท่านได้กรุณาสละเวลามาร่วมงาน คณาจารย์และนักเรียนสาธิตจุฬาฯ ทุกคน ล้วนสำนึกในพระคุณของผู้บริหารทุกท่านที่ทุ่มเททำงานอย่างหนักและการวางรากฐานที่มั่นคง จนสามารถเติบโตและพัฒนาก้าวหน้ามาจนถึงทุกวันนี้

นอกจากนี้ ฝ่ายวิรัชกิจและกิจการพิเศษ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยม ได้ร่วมกันจัดพิธีมอบรางวัลให้กับนักเรียนผู้ที่ส่งผลงานประกวดตราสัญลักษณ์ในโอกาสครบรอบ60  ปี วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาววีรินทร์ ดำรงค์กิจการ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ 

 1. ด.ญ.ณิชมน สุภัทรเกียรติ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 
 2. ด.ช.ยสินทร ปุญญวานิชนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 
 3. ด.ช.ภาม ธนพัฒนากุลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 
 4. น.ส.วณิชชา วงศ์วนิชทวีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 

รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2 จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ 

 1. ด.ญ.ธัญญรัศม์  เรืองธีรสันติ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 
 2. ด.ช.พุทธิณัฏฐ์  จำเริญสนิท นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7 
 3. น.ส.วานิสา  พนาพิศาลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 
 4. น.ส.นลินรัตน์  วิไลรัตน์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2