เรียน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เนื่องด้วยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้จัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับสถานศึกษาให้กับโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ในโครงการ “VACC 2 School” โดยคุณสมบัติของนักเรียนที่สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มได้ มีดังนี้
1. มีอายุระหว่าง 10 – 18 ปี
2. ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 หรือติดเชื้อโควิด-19 มาก่อน
3. ไม่มีประวัติแพ้วัคซีนหรือส่วนประกอบของสารที่อยู่ในวัคซีน
4. ไม่มีประวัติมีโรคประจำตัว หากมีโรคประจำตัวต้องมีใบรับรองจากแพทย์ว่าสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้

ในการนี้โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ขอให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 ที่ประสงค์ขอรับวัคซีนซิโนฟาร์มในโครงการ “VACC 2 School” โปรดกรอกแบบแจ้งความประสงค์ขอรับวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับสถานศึกษาให้ครบถ้วนและถูกต้องเพียงครั้งเดียว ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ (Google Forms) โดยการคลิกที่ลิงก์ด้านล่าง หรือ Scan QR Code สามารถเริ่มกรอกได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 ก่อนเวลา 23.00 น.

กรอกแบบแจ้งความประสงค์ขอรับวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับสถานศึกษา คลิกที่นี่ (Click here)

Download หนังสือแสดงความยินยอมผู้ปกครอง (การรับวัคซีนซิโนฟาร์ม) ฉบับแก้ไขวันที่ 22 กันยายน 2564
https://drive.google.com/file/d/1_QVaK0uNVrB1HXsFTgruHs9uL1kdZ6HE/view