ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายวิชาการ หลักสูตรและการสอน

ฝ่ายแผนงบประมาณและประกันคุณภาพ

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ฝ่ายวิรัชกิจและกิจการพิเศษ / หน่วยประชาสัมพันธ์

ฝ่ายกิจการนักเรียน

หน่วยสารบรรณ

หน่วยบุคคล

หน่วยทะเบียนและประเมินผล

หน่วยการเงินและบัญชี

หน่วยอนามัย

หน่วยพัสดุ

หน่วยเครือข่ายและสารสนเทศ

หน่วยเทคโนโลยีการศึกษา

หน่วยอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

หน่วยโภชนาการ

หน่วยคอมพิวเตอร์การศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา

โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนา
ความสามารถทางการเรียนรู้

โครงการนักพฤกษศาสตร์น้อย

โครงการ ART LEARNING

Science Kids at Satit Chula

e-Library

สาธิตจุฬาฯ รักษ์โลก รวมพลัง Zero Waste

Satit Chula Innovation Hub

อนุบาลสาธิตจุฬา ฯ