เรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
เรื่อง แจ้งยกเลิกการใช้สิทธิ์บัตรจอดรถแบบเติมเงินสดในอัตราค่าจอดรถราคาพิเศษ (อาคารจามจุรี 9)
 
เนื่องจากบริษัทเจนก้องไกล จำกัด ขอยกเลิกเงื่อนไขการใช้สิทธิ์บัตรจอดรถแบบเติมเงินสด
ในอัตราค่าจอดรถราคาพิเศษ ณ อาคารจอดรถ 1 (อาคารจามจุรี 9)
เป็นราคาปกติชั่วโมงละ 20 บาท มีผลเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
 
ผู้ปกครองท่านใดมีความประสงค์จะคืนบัตรจอดรถแบบเติมเงินสด
สามารถคืนบัตรและรับเงินคืนได้ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2565
ณ สำนักงานบริหารอาคารจอดรถ 1 (อาคารจามจุรี 9)
(วันจันทร์ – วันเสาร์) เวลา 08.30 – 17.00 น. โทรศัพท์ 02-216-0545
 
– หากไม่มีการแจ้งยกเลิกหรือคืนบัตร ถือว่าท่านประสงค์ใช้งานต่อจนกว่าจำนวนเงิน
ในบัตรจะหมด ในอัตราปกติชั่วโมงละ 20 บาท
– กรณีที่ทำบัตรหาย จะคืนให้เฉพาะจำนวนเงินที่เหลือในบัตรเท่านั้น
– หากเลยเวลาที่กำหนด ท่านต้องใช้เงินในบัตรให้หมด จะคืนเฉพาะเงินค่ามัดจำบัตรเท่านั้น