เรียน  ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 6 ปีการศึกษา 2565

 

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม  จะมีการแจกหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดตามนโยบายหนังสือเรียนฟรี 15 ปี และการจำหน่ายหนังสือบางรายการ ในวันปฐมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 6 ปีการศึกษา 2565  ระหว่างวันที่  24 – 26 พฤษภาคม 2565 ที่บริเวณชั้นล่าง อาคารบริหารฯ  โดยมีรายการหนังสือ  ดังนี้

 

รายการหนังสือที่ผู้ปกครองซื้อเพิ่มเติม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

– แบบฝึกหัดภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต  เล่ม 1  ราคา   28  บาท

– หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต  ราคา  31  บาท

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

– หนังสือเรียน ภาษาพาที ป.2 รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต  ราคา  69  บาท

– หนังสือเรียน วรรณคดีลำนำ ป.2 รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต  ราคา  39  บาท

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

– หนังสือเรียน ภาษาพาที ป.3 รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต  ราคา  71  บาท

– หนังสือเรียน วรรณคดีลำนำ ป.3 รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต  ราคา  51  บาท

– วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3 เล่ม 1  ราคา  58  บาท

– วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3 เล่ม 2   ราคา  57  บาท

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

– หนังสือเรียน ภาษาพาที ป.5 รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต  ราคา   90  บาท

– หนังสือเรียน วรรณคดีลำนำ ป.5 รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต  ราคา   48  บาท

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

– หนังสือเรียน ภาษาพาที ป.6 รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต  ราคา  90  บาท

– หนังสือเรียน วรรณคดีลำนำ ป.6 รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต  ราคา  64  บาท

 

สำหรับนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษโครงการเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา British Council ในปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมา  ให้รับอุปกรณ์การเรียนที่บริเวณชั้นล่าง อาคารบริหารฯ