1.วิชาพลศึกษา
https://drive.google.com/file/d/1c25NUxoUqvRwKbHziHrnM09MaJ43YgKD/view?usp=sharing

2.วิชาทัศนศิลป์

https://drive.google.com/file/d/18DxOzhUoCvVPvzo5IxHmrQAOONlF542h/view?usp=sharing

3.วิชาดนตรี

https://docs.google.com/presentation/d/1BaEygCTJu-x9R1EaInPbiUmFfxW_CHjv/edit?usp=sharing&ouid=115493746132745595820&rtpof=true&sd=truehttps://docs.google.com/presentation/d/1BaEygCTJu-x9R1EaInPbiUmFfxW_CHjv/edit?usp=sharing&ouid=115493746132745595820&rtpof=true&sd=true

4.วิชานาฏศิลป์ https://drive.google.com/file/d/1AkPpVQYbv8_WCRThLQmj-k_hzQR0EctD/view?usp=sharing

5.วิชาการงานอาชีพ https://drive.google.com/file/d/1JkZJhPqkE0iDEuiJNNotB66qxTVM4ECM/view?usp=sharing

6.วิชาวิทยาการคำนวณ https://drive.google.com/file/d/1O4cNJS_Rc-kISYKTEAzOkYO3oP6cRd4e/view?usp=sharing

7.วิชาภาษาอังกฤษ https://docs.google.com/presentation/d/1mE1mE1Z9rjiLsiO-AcDIPKfSRFlvoqBf/edit#slide=id.p1