เอกสารและข้อมูลการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา 2565

ท่านสามารถอ่านหรือดาวน์โหลดรายละเอียดได้โดยการคลิกหัวข้อที่ต้องการ

เอกสารและข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการปฐมนิเทศผู้ปกครองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถใช้เป็นแนวทางในการให้คำแนะนำและช่วยเหลือดูแลบุตรหลานเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามข้อตกลงของระดับชั้น รวมทั้งการวัดและประเมินผลของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้

 

เอกสารและข้อมูลการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2565

ท่านสามารถอ่านหรือดาวน์โหลดรายละเอียดได้โดยการคลิกหัวข้อที่ต้องการ

เอกสารและข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการปฐมนิเทศผู้ปกครองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถใช้เป็นแนวทางในการให้คำแนะนำและช่วยเหลือดูแลบุตรหลานเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามข้อตกลงของระดับชั้น รวมทั้งการวัดและประเมินผลของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้

 


 

เอกสารและข้อมูลการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2565

ท่านสามารถอ่านหรือดาวน์โหลดรายละเอียดได้โดยการคลิกหัวข้อที่ต้องการ

เอกสารและข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการปฐมนิเทศผู้ปกครองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถใช้เป็นแนวทางในการให้คำแนะนำและช่วยเหลือดูแลบุตรหลานเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามข้อตกลงของระดับชั้น รวมทั้งการวัดและประเมินผลของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้

 

เอกสารและข้อมูลการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2565

ท่านสามารถอ่านหรือดาวน์โหลดรายละเอียดได้โดยการคลิกหัวข้อที่ต้องการ

เอกสารและข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการปฐมนิเทศผู้ปกครองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถใช้เป็นแนวทางในการให้คำแนะนำและช่วยเหลือดูแลบุตรหลานเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามข้อตกลงของระดับชั้น รวมทั้งการวัดและประเมินผลของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้

 

เอกสารและข้อมูลการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2565

ท่านสามารถอ่านหรือดาวน์โหลดรายละเอียดได้โดยการคลิกหัวข้อที่ต้องการ

เอกสารและข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการปฐมนิเทศผู้ปกครองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถใช้เป็นแนวทางในการให้คำแนะนำและช่วยเหลือดูแลบุตรหลานเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามข้อตกลงของระดับชั้น รวมทั้งการวัดและประเมินผลของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้