เรื่องแจ้งจากหน่วยต่างๆ

ขอเชิญชวนนักเรียนที่สนใจแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในโครงการโรงเรียนพี่น้อง Sister Schools ร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางด้านดนตรี ในบทเพลง “ซากุระ”

ฝ่ายวิรัชกิจและกิจการพิเศษ ขอเชิญชวนนักเรียนที่สนใจแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในโครงการโรงเรียนพี่น้อง Sister Schools ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้านดนตรี (Music Exchange) ในบทเพลง ซากุระ โดยเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ป.3-6 ที่มีความสามารถด้านต่างๆ อาทิเช่น การขับร้อง เปียโน เมโลเดียน ขลุ่ยรีคอร์ดเดอร์ Body Percussion (เลือกสมัครได้เพียงประเภทเดียวเท่านั้น ! ) วิธีการสมัครและศึกษาตัวอย่างโน๊ตดนตรี สามารถศึกษาได้จากการสแกน QR Code...

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมวาดภาพศิลปะงานเทศกาลโคมไฟในโครงการโรงเรียนพี่น้อง (Sister Schools) ร่วมกับ เมืองโคเกะ ประเทศญี่ปุ่น

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ตามที่ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมวาดภาพศิลปะงานเทศกาลโคมไฟในโครงการโรงเรียนพี่น้อง (Sister Schools) ร่วมกับ เมืองโคเกะ ประเทศญี่ปุ่น ทางระบบออนไลน์ ฝ่ายวิรัชกิจและกิจการพิเศษ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม จึงขอเชิญนักเรียนและผู้ปกครองในรายชื่อเข้าร่วมประชุมออนไลน์ เพื่อรับฟังรายละเอียดและข้อชี้แจงต่างๆ ของโครงการฯ ผ่านโปรแกรม Zoom โดยโรงเรียนส่งลิงก์การประชุมให้ท่านทางอีเมล (E-mail) ที่กรอกในแบบฟอร์มการสมัคร ทั้งนี้โปรดตรวจเช็คอีเมลหรืออีเมลขยะของท่าน หากไม่ได้รับโปรดติดต่อกลับทาง...

โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูประจำการ ผ่านระบบออนไลน์ ประจำปี 2564

โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูประจำการผ่านระบบออนไลน์ ประจำเดือนกันยายน 2564 โดยโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ร่วมกับมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ หลักสูตร : หลักสูตร :เทคนิคการสอนกิจกรรมการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนประถมศึกษา ตอนต้น วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. วิทยากร : รศ.ณัฐพร สุดดี และ อ.สุรเชษฐ์ วิศวธีรานนท์ ถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube...

ขอความร่วมมือผู้ปกครอง นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ตอบแบบประเมินการจัด “รายการคุยกับคุณครู” ประจำปีการศึกษา 2564

แบบประเมินการจัดกิจกรรม "รายการคุยกับคุณครู" (ในห้องเรียน) สำหรับผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่...

กิจกรรมรายการ “คุยกับคุณครู” (ในห้องเรียน) สำหรับผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2564

กิจกรรมรายการ "คุยกับคุณครู" (ในห้องเรียน) สำหรับผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2564   ด้วยโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กำหนดจัดรายการ "คุยกับคุณครู" เป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้พัฒนาทั้งด้าน ความรู้ความสามารถและพฤติกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมและเป็นไปตามศักยภาพ ประกอบกับปีการศึกษา 2564 มีสถานการณ์ โรคระบาดโควิด 19 ทางโรงเรียนจึงจัดรายการคุยกับคุณครูให้เหมาะสมกับสถานการณ์เป็นรูปแบบออนไลน์ ซึ่งผู้ปกครองสามารถเข้าร่วมประชุมพบกับอาจารย์ประจำชั้นและอาจารย์รายวิชาผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom ในห้องเรียน...