เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน

งานวิชาการ หลักสูตรและการสอน

หน่วยทะเบียนและประเมินผล

น.ส.เดือนเพ็ญ กุ้งมะเริง

หน่วยวิชาการหลักสูตรและการสอน

นางกัลยา ศุกรกมล
น.ส.ถาวรีย์ โคตวงค์จันทร์
น.ส.พนิตกานต์ อรรถสุขวัฒนา
น.ส.วริศรา พรประสิทธิ์
น.ส.ศศิพร โสตรทิพย์
นายสิฎฐิวัชร ลีสินสวัสดิ์
น.ส.โสมฤทัย ใกล้กลาง

หน่วยห้องสมุด

นางกชพรรณ ภาตะนันท์
นายกิตติพิชญ์ จตุรพรไพสิฐ
น.ส.นฤภร ผ่องอากาศ
น.ส.ปวีณา เดชะสา

หน่วยคอมพิวเตอร์การศึกษา

น.ส.นุศรา อาลัยสุข
น.ส.ศิริรส ชลวานิช

งานกิจการนักเรียน

นายเชียรชัย จวงโป่งแก้ว

งานวางแผนและพัฒนา

หน่วยเครือข่ายและสารสนเทศ

น.ส.เสาวณีย์ แสงเรือง

หน่วยแผน งบประมาณ และประกันคุณภาพ

น.ส.ทิวาพร บุพลับ
น.ส.พรนับพัน ก้านขุนทด

งานบริหาร

หน่วยบริหารทั่วไป

น.ส.กัญญาภัค คันธบุตร
นายจิรพัฒน์ รอดรักษา
นางธัญสุดา เปลี่ยนศรีเพ็ชร
นายเฉลิมชัย สังข์สุวรรณ

หน่วยผลิตเอกสาร

นายบรรพรต ครุธมงคล
นายรัชชานนท์ คัณทักษ์
น.ส.แมรี่ ชาเจล สมสร

หน่วยอาคารสถานที่

นายสุรศักดิ์ อรรถจินดา

หน่วยการเงินและบัญชี

น.ส.สโรชา โหมดมณี
นางอวัตถา เทพหยด
น.ส.อารีย์ บุญชะนะ

หน่วยพัสดุ

น.ส.สุพรพรรณ คชวงษ์
น.ส.อมรา ขมวดทรัพย์
น.ส.อาภัสนันท์ ยศรุ่งเรือง

หน่วยเทคโนโลยีการศึกษา

นายณัฐพัฒน์ ปุราคำ
นายทรงศักดิ์ แซ่เฮง
นายนิวัฒน์ ศรีจันทร์
น.ส.รศา ครุธมงคล
นายวศิทธิ์ วัชรพรรณ

หน่วยประชาสัมพันธ์

น.ส.นิธิมา เอมบำรุง

หน่วยอนามัย

น.ส.ศรัญญา เรืองขจร

หน่วยโภชนาการ

ดร.มาริสา อุทยาพงษ์