เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป

หน่วยโภชนาการ

นางกนกวรรณ ศรีงาม
นางคำเลื่อน สาวิสิทธิ์
น.ส.จุรีรัตน์ เอี่ยมศิริ
น.ส.ฉัฏฐมา ยอดนิล
น.ส.ณัฏฐ์ชิตา แก้วบุญไส
นางดวงนภา โชคลาภ
น.ส.ธรรมศิริ ดอกไม้งาม
น.ส.ธันธนันท์ ดวงเพชรสิทธิ์
นางยุพิน ศรีโนนม่วง
นางวิราภรณ์ เรืองกระโทก
น.ส.วิเชียร พันสุแด้
นางสมพร กุนชรวุฒิชัย
นางสมศรี กันหาธรรม
นายสมโชค อินทโก
นางสาวสาวิตรี แก้วสม
นางหทัยรัตน์ พูลสุข

หน่วยอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม

งานบริการห้องเรียนและห้องประชุม

นางคงขวัญ คงดี
นางจิดาภา โชคเหมาะ
น.ส.จุรีพร สมัญญา
นางนุชชิดา จริตรัมย์
นางพิกุล ชนะชัย
นางยุเรศ บุพลับ
น.ส.วรรณภา ทองจบ
น.ส.วารี ชาวอุบล
น.ส.วาสนา อินทรมะณี
น.ส.สุดี สุมามิตร
น.ส.สุพรรณี เกลี้ยงพรมไข
น.ส.อชิรญาณ์ แสงทอง
นางเกศินีย์ ศรีงาม
น.ส.เอื้อมพร อ่อนลมูล

งานยานพาหนะ บำรุงรักษา

นายคงศักดิ์ อุ้มเพชร
นายบุญชู อรุณโน

งานจัดสร้างและซ่อมบำรุง

นายชาลี สิทธิสาท
นายสำเนียง เสนใส

งานสภาพแวดล้อม สวน สนาม และการบำรุงรักษา

นายกฤชกร เลิศบุญปัญญา
นายศาตนันท์ พุมาเกรียว
นายสัจจา พุมาเกรียว