โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

ขอแสดงความยินดีแด่

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรพร สิงห์ชัย

อาจารย์ศรียา เนตรน้อย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอมอร บูชาบุพพาจารย์

อาจารย์เสาวพร บุญช่วย

 

ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“อาจารย์อาวุโส” เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี ๒๕๖๕