โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

ขอแสดงความยินดีแด่

   อาจารย์ศศิวิมล รอบคอบ  

ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“อาจารย์ดีเด่น ด้านความเป็นครู” เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี ๒๕๖๕