ขอแสดงความยินดี
แด่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กวิสรา รัตนากร
อดีตอาจารย์โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชู
“ศิษย์เก่าเกียรติยศ” ประจำปี 2564
ประเภทผู้สร้างชื่อเสียงในระดับชาติ หรือนานาชาติ
จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย