วิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจ ปณิธาน

ปรัชญา

ความรู้คู่คุณธรรม

Philosophy

Knowledge with Virtue

ปณิธาน

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม จะดำรงรักษามาตรฐานการจัดการศึกษาและส่งเสริมให้พัฒนาก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง โดยมุ่งบุกเบิกองค์ความรู้ใหม่ สาธิตการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ให้บริการศาสตร์ทางการศึกษาแก่สังคม ตลอดจนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยมีหลักการที่จะสนับสนุนส่งเสริมพัฒนานักเรียนและบุคลากรให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพ มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ สามารถทำประโยชน์ให้แก่สังคมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขโดยยึดหลักความรู้คู่คุณธรรม

Goal

Chulalongkorn University Demonstration Elementary School endeavors to maintain educational standards and to promote itsorganizational development relentlessly. As the school’s philosophy being addressed “Knowledge with Virtue” the school is intentionally committed to constructingnew knowledge demonstrating high-quality instructional practices. The school is also ready toeducationally support the society and continue nurturing cultural heritage and traditions of the nation. With its intention, the school is committed to serving, strengthening, and developingstudents and personnelto become high-quality, responsible, and pleasant individuals with academic excellence.

วิสัยทัศน์

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม เป็นสถาบันการศึกษามาตรฐานสากล  มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมและงานบริหาร เพิ่มพูนศักยภาพของนักเรียน อาจารย์และบุคลากรให้ก้าวไกลสู่สังคมโลก และเป็นแหล่งเรียนรู้อ้างอิงในด้านการจัดการศึกษาที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

Vision

Chulalongkorn University Demonstration Elementary School is a world-class standard school that endeavors to develop knowledge, innovation, and school administration, enhance potential of students and personnel, as well as to be a learning resource and educational reference in the changing world.

พันธกิจ

  1.  จัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ทั้งด้านความรู้และคุณธรรมจนเป็นที่ยอมรับของสังคม
  2.  เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิตคณะครุศาสตร์
  3.  เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการศึกษาสำหรับนำไปใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษาและเผยแพร่สู่วงการศึกษาของประเทศ
  4. มีส่วนร่วมในการยกระดับการศึกษาของชาติ ด้วยการพัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนพัฒนาครูประจำการ และการศึกษาของโรงเรียนทั่วประเทศ
  5. ทำนุบำรุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติ มีความภูมิใจในความเป็นไทย

Mission

  1. To provide excellent and high-quality education in knowledge and virtue.
  2. To serve as a learning resource and professional practices for students from the Faculty of Education, Chulalongkorn University.
  3. To serve as the research unit contributing bodies of knowledge and educational innovations intensifying education in all levels (communal, national, and international settings).
  4. To be involved in moving educational development of the nation, especially in areas of school administration and teacher education.
  5. To preserve and uphold Thai arts, cultures, and wisdom, and to be proud of Thai’s pride.