เรื่อง การลงทะเบียนรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2565
เรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

ด้วยโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 โดยจัดสรรเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ตามรายละเอียดดังนี้

ระดับก่อนประถมศึกษา
ค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน 400 บาท
ระดับประถมศึกษา
ค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน 555 บาท

ทั้งนี้ โรงเรียนขอแจ้งขั้นตอนการลงทะเบียนรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
1. ผู้ปกครองศึกษารายละเอียดขั้นตอนการลงทะเบียนรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน โดยการสแกน QR Code ขั้นตอนการลงทะเบียนรับสิทธิ์
2. ผู้ปกครองลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน ที่เว็บไซต์ CUD Smart School กดเลือกแอพต่าง ๆ เข้าสู่ระบบ CUD Refund (ระบบคืนเงิน) จากนั้นทำตามคู่มือที่แนบมา ได้ตั้งแต่วันที่ 4 -17 สิงหาคม 2565 ทั้งนี้ จะโอนเงินให้ผู้ปกครองตามเลขบัญชีที่ผูกไว้กับโรงเรียน ภายใน 15 วัน หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการลงทะเบียน จึงขอความร่วมมือผู้ปกครองดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดหากพ้นจากระยะเวลาดังกล่าว โรงเรียนจะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน
3. การลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน ผู้ปกครองจะต้องกรอกข้อมูลเพื่อแสดงเจตนาการรับสิทธิ์หรือการบริจาคในระบบดังกล่าว โดยผู้ปกครองที่ประสงค์บริจาค ทางโรงเรียนจะนำข้อมูลเลขบัตรประชาชนผู้ปกครองลงระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ของกรมสรรพาการเพื่อใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีกรณียื่นแบบออนไลน์ชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2566

จึงเรียนเพื่อทราบและโปรดดำเนินการ โรงเรียนขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองที่สนับสนุนและให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของโรงเรียนด้วยดีเสมอมา ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 091-545-4232 (ระบบคืนเงิน) 02-218-2785 (การเงิน)