ยกเลิกการจัดสอบพื้นฐานความรู้นักเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
ปีการศึกษา 2564