เรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
เรื่อง มาตรการปฏิบัติตนเพื่อลดการแพร่เชื้อทางเดินหายใจจากไวรัส RSV และโรคไข้หวัดใหญ่ในโรงเรียน

ตามที่พบนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ในบางห้องเรียนมีการติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV และโรคไข้หวัดใหญ่ ทางโรงเรียนได้มีการปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและติดต่อศูนย์บริการสาธารณสุข 5 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ตามสถานการณ์อยู่เสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อไปยังนักเรียนคนอื่นๆ มีการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคตามห้องเรียนของนักเรียนเพิ่มเติมขึ้นจากที่ปฏิบัติประจำวัน จึงขอความร่วมมือจากผู้ปกครองดังนี้

1. ในกรณีที่นักเรียนมีอาการติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV และไข้หวัดใหญ่ ขอให้ผู้ปกครองสังเกตว่านักเรียนมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูกไหล เจ็บคอ โปรดให้นักเรียนหยุดเรียนจนกว่าจะหายป่วย
2. หากนักเรียนติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV และไข้หวัดใหญ่ โปรดแจ้งอาจารย์ประจำชั้นทันที
3. ในกรณีที่นักเรียนเป็นไข้ไม่รู้สาเหตุหรือมีอาการไม่สบาย ควรปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุและแจ้งอาจารย์ประจำชั้น
4. แนะนำนักเรียนและผู้เกี่ยวข้องรักษาความสะอาดทั่วไป และสุขอนามัยส่วนบุคคล โดยสวมหน้ากากอนามัย
ล้างมือฟอกด้วยสบู่หรือแอลกอฮอลล์เจลให้สะอาด ก่อนรับประทานอาหาร และล้างมือหลังขับถ่ายทุกครั้ง
5. ทำความสะอาดของใช้อุปกรณ์ต่างๆ ของนักเรียนให้เรียบร้อย
หากพบนักเรียนติดเชื้อในห้องนั้นๆ ในช่วงเวลาเดียวกันประมาณ 20% ของห้อง จะทำการปิดห้องเรียนเป็น
เวลา 3 – 5 วัน โดยจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่านระบบ CUD Smart School จนกว่าจะกลับสู่สถานการณ์ปกติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ โรงเรียนมีความห่วงใยต่อสุขภาพของนักเรียนทุกคนเป็นอย่างยิ่ง และขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้