DOWNLOAD ภาพขนาดใหญ่ได้ที่นี่ !!

วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 รองศาสตราจารย์พัชรี วรจรัสรังสี ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม และรองคณบดีคณะครุศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2565 จากกระทรวงศึกษาธิการ

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นและเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2565 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว นักเรียนได้เข้าเยี่ยมคารวะและรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี พร้อมกับรับโล่รางวัล เนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ โดยมีรายชื่อ ดังนี้

รายชื่อเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2565
ด.ญ.ประณิตา อุทัยเฉลิม

รายชื่อเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2565
ด้านศิลปวัฒนธรรมและดนตรี (ประเภทบุคคล)
1. ด.ญ.ณดาว ไชยสิทธิ์
2. ด.ญ.ณชญาดา เต็งประเสริฐ
3. ด.ญ.ปุณิกา มหึเมือง
4. ด.ญ.ภาวิดา เทียมชีวะศิลป์
5. ด.ญ.สิริลดา โคจรโรจน์
6. ด.ญ.ปัณณภรณ์ ทองเจริญ
7. ด.ญ.กวินดารินทร์ พัฒนาอุตสาหกิจ
8. ด.ญ.ณัฏฐ์ณิชชา ภาณุวัฒน์สุข
9. ด.ญ.ณัฐธยาน์ ภาณุวัฒน์สุข

ด้านศิลปวัฒนธรรมและดนตรี (ประเภททีม)
ทีมที่ 1
1. ด.ญ.ภัครดา จารุศรีวรรณา
2. ด.ญ.จิติรดา ลิมป์สิทธิสาร
3. ด.ญ.นารา เอมี่ อินทรัมพรรย์
4. ด.ญ.อันนา ตรีพรชัยศักดิ์
5. ด.ญ.นาฬิ ตรีพรชัยศักดิ์
6. ด.ญ.ชญาดา ตั้งกีรติชัย
7. ด.ญ.มันตรา ธรรมเกษม
8. ด.ญ.นันท์นภัส ศิริเวชฎารักษ์
9. ด.ญ.สิรินดา ชีวมงคล
10. ด.ญ.ชนิสรา ธรณธรรม

ทีมที่ 2
1. ด.ญ.ธัญญฉัตร์ อัศวินวิจิตร
2. ด.ญ.วรรณวณัช เลาหเรืองรองกุล
3. ด.ญ.สิธิกาญจน์ เกียรติยศ
4. ด.ญ.อลีนต์ อิวาโมโตะ

ด้านศิลปวัฒนธรรมและดนตรี (ประเภททีม)
ทีมที่ 3
1. ด.ญ.ฬียากร อัศวนิเวศน์
2. ด.ญ.พีชญาฎาย์ ลอยกุลนันท์

ทีมที่ 4
1. ด.ญ.ภรีม ไชยกำเนิด
2. ด.ญ.ปัญญาภรณ์ กีรติสุทธิสาธร
3. ด.ญ.ฐิติวรดา กำภู ณ อยุธยา
4. ด.ญ.ศุภิสรา ทองตันหยง
5. ด.ญ.พัทธ์ธีรา อรพิมพันธ์
6. ด.ญ.ชัญญ์วรชา ชาญนำสิน
7. ด.ญ.ปริม ศรีแสงนาม
8. ด.ญ.ณิชชา นาควิเชตร
9. ด.ญ.สิริลภัส ออศิริวิกรณ์
10. ด.ญ.ภคมน วีระชนานันท์
11. ด.ญ.เขมจิรา จิราวัฒนอนันต์
12. ด.ญ.ปัณณ์รวี อัครจันทโชติ
13. ด.ญ.ณัชชา พรหมสาขา ณ สกลนคร

ด้านทักษะฝีมือวิชาชีพ (ประเภทบุคคล)
ด.ช.วรัญญู กิตติถาวรกุล

ด้านทักษะฝีมือวิชาชีพ (ประเภททีม)
ทีมที่ 1
1. ด.ญ.ปราณรัก บ่ายคล้อย
2. ด.ญ.ภารวี หนองหารพิทักษ์
3. ด.ช.ภูริชา หนองหารพิทักษ์
4. ด.ช.กวีวัธน์ ศานติวรพงษ์
5. ด.ช.ญาณวัฒน์ กฤษดาธานนท์

ทีมที่ 2
1. ด.ญ.ทิตชญา มั่นคง
2. ด.ญ.นภัสนันท์ สุเมธพิมลชัย

ด้านทักษะฝีมือวิชาชีพ (ประเภททีม)
ทีมที่ 3
1. ด.ญ.ปิยสรณี วินะยานุวัติคุณ
2. ด.ญ.ชญาภา ศรีวรวิไล
3. ด.ญ.ปริญ อุดมเกียรติกูล
4. ด.ญ.ปัณฑารีย์ เลิศฤทธิ์จรัสกิจ
5. ด.ญ.พิชา บัณฑิตชุติกุล

ทีมที่ 4
1. ด.ช.บารเมษฐ์ เจริญชัยสมบัติ
2. ด.ญ.ศิริศรัณย์ ดิเรกวัฒนะ
3. ด.ญ.ปัญญากัญญ์ ไตรทางกูร
4. ด.ช.หฤษฎ ปุณณาภิรมย์

ทีมที่ 5
1. ด.ญ.จิรัชญา เหมรัญช์โรจน์
2. ด.ช.ณัฐธรรม โอสรประสพ
3. ด.ญ.ณัฏฐาศิริ โตวิกกัย