วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือสำรองและลูกเสือสามัญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ในรูปแบบ New Normal ซึ่งพิธีดังกล่าวดำเนินการโดยการเปิดวีดิทัศน์บรรยายเกี่ยวกับความเป็นมาของวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้รับชมผ่านทางโทรทัศน์ภายในชั้นเรียน หลังจากเคารพธงชาติ เพื่อให้นักเรียนทุกคนเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของลูกเสือแห่งชาติ ตระหนักในความสามัคคี รู้จักเสียสละ และบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมและประเทศชาติ อันเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคมไทย พร้อมทั้งจัดให้มีการกล่าวทบทวนคำปฏิญาณตนของลูกเสือสำรองและลูกเสือสามัญ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 6 เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป