เรื่องแจ้งจากฝ่ายหลักสูตรและการสอน

ข่าวล่าสุด

ขอความร่วมมือผู้ปกครอง นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ตอบแบบประเมินการจัด “รายการคุยกับคุณครู” ประจำปีการศึกษา 2564

แบบประเมินการจัดกิจกรรม "รายการคุยกับคุณครู" (ในห้องเรียน) สำหรับผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่...

กิจกรรมรายการ “คุยกับคุณครู” (ในห้องเรียน) สำหรับผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2564

กิจกรรมรายการ "คุยกับคุณครู" (ในห้องเรียน) สำหรับผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2564   ด้วยโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กำหนดจัดรายการ "คุยกับคุณครู" เป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้พัฒนาทั้งด้าน ความรู้ความสามารถและพฤติกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมและเป็นไปตามศักยภาพ ประกอบกับปีการศึกษา 2564 มีสถานการณ์ โรคระบาดโควิด 19 ทางโรงเรียนจึงจัดรายการคุยกับคุณครูให้เหมาะสมกับสถานการณ์เป็นรูปแบบออนไลน์ ซึ่งผู้ปกครองสามารถเข้าร่วมประชุมพบกับอาจารย์ประจำชั้นและอาจารย์รายวิชาผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom ในห้องเรียน...

การปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับอนุบาล 1 – 3 ปีการศึกษา 2564

  การปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับอนุบาล 1 - 3 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 - 11.00 น. ท่านผู้ปกครองที่ประสงค์จะสอบถาม สามารถส่งคำถามผ่านไลน์ส่วนตัวอาจารย์ประจำชั้นได้ถึงวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 และสามารถรับชมการปฐมนิเทศและการประชุมผู้ปกครองแบบย้อนหลังได้ที่ Line Group กลุ่มอนุบาล

แจ้งการตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป พร้อมทั้งศึกษาวีดิทัศน์การจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2564 ของแต่ละระดับชั้น ได้ในวันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 ทางระบบ CUD Smart School คลิกที่ LOGO เพื่อเข้าสู่ระบบ...