เรียน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการหลักสูตรและเกิดข้อจำกัด ในการติดต่อสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์ของบริติชเคานซิล กับนักเรียนและผู้ปกครอง

บริติช เคานซิล ได้ตระหนักถึงถึงปัญหาและความสำคัญของผลกระทบดังกล่าว จึงได้กำหนดแนวทางเพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นโดยการจัดทำคิวอาร์โค้ดสำหรับผู้ปกครองนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อจัดทำทะเบียนรายชื่อ ตลอดจนการเก็บข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับรู้เรียนรู้หรือรับแจ้งข้อมูลปัญหาต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับนักเรียน

บริติช เคานซิล (British Council) จึงขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามนี้เพื่อนำมาใช้สำหรับการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

คำตอบของท่านจะถูกเก็บรักษาตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลสหราชอาณาจักร (1998)
Your responses will be treated in accordance with the UK Data Protection Act (1998)

รหัสประจำตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
จะแจ้งให้ทราบภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564

Scan หรือ คลิกที่ QR Code เพื่อเข้าสู่แบบสอบถาม