ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

พร้อมทั้งศึกษาวีดิทัศน์การจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2564 ของแต่ละระดับชั้น ได้ในวันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 ทางระบบ CUD Smart School

คลิกที่ LOGO เพื่อเข้าสู่ระบบ CUD Smart School