คณาจารย์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

อ.กรรณิการ์ สงวนนวน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
อ.กมนนัทธ์ นุ้ยแนบ
อ.ชนัญญา โซวเซ็ง
อ.ณสรวงสรณ์ สิทธิมนต์
อ.ณัฐวดี อานุภาพพันเลิศ
อ.ทศพร ศรีแสง
อ.นพมาศ ว่องวิทยสกุล
อ.ประภากร ศรีอรุณรัศมี
อ.ปานวาด โพธิ์สุวรรณ
อ.ดร.พรศิริ สันทัดรบ
อ.พิรุนเทพ เพชรบุรี
อ.วนิดา คชภูมิ
อ.วราพร วงศ์กิฬาเจริญ
อ.ศรียา เนตรน้อย
อ.ศิริพร โชติแสงศรี
ผศ.สมใจ ตั้งปณิธานสุข
อ.อัญชิสา ธนศิริกุล
อ.เบญญาภา วงศ์ประยูร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ผศ.กนิษฐา พวงไพบูลย์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
อ.ปุณทิศา กลัดทอง
ผศ.ดร.ผัสสพรรณ ถนอมพงษ์ชาติ
อ.ภัทรวดี บวบมี
อ.ลิเดีย ลิ้มพิทักษ์ผล
อ.ศิรัสยา ชีวาสิทธิ์
อ.แคทลียา ศรีแปลก
T.Liu Jie
T.Sarah Meugens
T.Todd Clifton Parris

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

อ.ศรัณย์ธร พิณธุรักษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
อ.กาญจนา เบ้าทอง
อ.จิรชพรรณ ชาญช่าง
อ.จีระศักดิ์ จิตรโรจนรักษ์
อ.ทรัพย์สิดี เที่ยงพูนวงศ์
ผศ.นภสร เรือนโรจน์รุ่ง
ผศ.นวรัตน์ สุขวัฒนาสินิทธิ์
ผศ.พิมพ์พร อสัมภินพงศ์
อ.รวิวรรณ นิ้มคธาวุธ
อ.ศิริรัตน์ ศิริวิโรจน์สกุล
อ.ศิริวรรณ โหตะรัตน์
อ.ศุภากร อุดมชัยพร
อ.อัญชุลี ศิริประพนธ์โรจน์
อ.เกรียงไกร ปิยะเมธาง
อ.เกวลี แสนปัญญา
อ.เชี่ยวเวทย์ เจริญพร
T.Christopher Flowers
T.Nelso Pinho Pires
T.Robert Douglas John Butcher
T.Bentley Turadilok
T.Nikita Iamskikh

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ

อ.ยศยา เชาวลิตรธำรง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
อ.กฤชรัตน์ ว่องอาทรกุล
อ.ฉันทิกา ชินธเนศ
อ.ชัยณรงค์ แก้วสุก
อ.ดวงพร ว่องวทัญญู
อ.ปิยวดี ฆายะนานนท์
อ.ภัทราพร แย้มยิ้ม
อ.รัตนาภรณ์ วามะสุรีย์
ผศ.รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์
อ.ชาลิสา โปษยะนันทน์
อ.สุพิชญา พึ่งสุข
อ.อุราภรณ์ สุจริตจันทร์
T.Cherilyn Franscisco Espinosa
T.Meredith Hopkins
T.Robert Armstrong
T.Sherzod Mirsaliev

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และศีลธรรม

อ.ปิยฉัตร ฆังฆะ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
อ.ชนิกานต์ ดุลนกิจ
อ.ณัฐภัทร ปันปิน
อ.ธัญวรัตม์ สิงห์จู
อ.ธันยธร วงศ์อนันต์ศักดิ์
อ.ดร.บุษกร เลิศวีระศิริกุล
อ.พัฒน์นรี มูลปา
อ.มัลธิดา ศรีประสาท
อ.รัฐธนินท์ วรสิทธิสิทธิ์
อ.รัตนาภรณ์ พงษ์เกษ
อ.วรปรัชญ์ ยาดี
อ.ศุภกร ถิรมงคลจิต

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)

อ.นลินทิพย์ คร้ามอยู่
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
อ.สุภิญญา สมทา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี – นาฏศิลป์)

อ.เสาวพร บุญช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
อ.กีฏะ เพิ่มพูล
อ.ฌานดนู ไล้ทอง
อ.ธนัญญา จตุรานนท์
อ.นาทนภา ตระกูลเดช
ผศ.สุกัญญา ทรัพย์ประเสริฐ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

อ.ศิวณัฐ เล่อยิ้ม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ผศ.จินตนา บรรลือศักดิ์
อ.ชัยรัช บัวแก้ว
รศ.ณัฐพร สุดดี
ผศ.ดร.ภารดี ศรีลัด
อ.ศรานุวัฒน์ ชุ่มชัง
อ.สุรเชษฐ์ วิศวธีรานนท์
อ.เกตุธัช กัญจนชุมาบุรพ
อ.เกรียงไกร อินทรชัย

กลุ่มสาระการเรียนรู้การจัดการในครัวเรือนและการประกอบการ

ผศ.ภัทรพร สิงห์ชัย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
อ.พรพิมล ศิริวัฒน์
อ.พรรณงาม ใจรักษ์ศักดิ์
ผศ.เพียงตา กิจหิรัญวงศ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล

อ.ดร.ปิยานี จิตร์เจริญ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
อ.ชาญณรงค์ วังเย็น
อ.ณัฐชนา มณีพฤกษ์
อ.วริษา วรรณวิจิตกุล

โครงการการศึกษาพิเศษเพื่อพัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้

อ.นาถลดา ธนวัฒนาดำรง
หัวหน้าโครงการ
อ.ณัชฐานันท์ ปั้นทองคำ
อ.ธฤษวรรณ คุณยศยิ่ง
ผศ.นวรัตน์ หัสดี
อ.สุขกมล สุขประกอบ
อ.เรวดี สันถวไมตรี
อ.โสรัจ เรืองรัตนนิธิ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

อ.ชาญณรงค์ วังเย็น
หัวหน้ากลุ่มกิจกรรม

โครงการการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ

อ.ปานวาด โพธิ์สุวรรณ
หัวหน้าโครงการ

ระดับชั้นอนุบาล

อ.ขวัญชนก จำปาทอง
อ.น้ำผึ้ง ทวีพรปฐมกุล
อ.ปัณฑิตา นาคฉัตรีย์
Mrs. Kathrina Omilig Gamuza