คณาจารย์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

อ.พรศิริ สันทัดรบ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
อ.กรรณิการ์ สงวนนวน
อ.ชนัญญา โซวเซ็ง
ผศ.ซ่อนกลิ่น วิรัตน์โยสินทร์
อ.ทศพร ศรีแสง
อ.ทินกร เทพกุศล
อ.นพมาศ ว่องวิทยสกุล
อ.ประภากร ศรีอรุณรัศมี
อ.ปานวาด กอวัฒนา
อ.พิรุนเทพ เพชรบุรี
อ.วนิดา คชภูมิ
อ.ศรียา เนตรน้อย
อ.ศิริพร โชติแสงศรี
อ.อัญชิสา ธนศิริกุล
ผศ.อัมพร อังศรีพวง
อ.เบญญาภา วงศ์ประยูร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

อ.อาภาพรรณ ไศละบาท
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ผศ.กนิษฐา พวงไพบูลย์
อ.ปุณทิศา กลัดทอง
ผศ.ดร.ผัสสพรรณ ถนอมพงษ์ชาติ
อ.ลักษิกานันท์ เหมาะสนิท
อ.ลิเดีย ลิ้มพิทักษ์ผล
อ.ศิวพร ทรัพย์แสนดี
อ.แคทลียา ศรีแปลก
Miss Liu Jie
Mr. Robert Armstrong
Mr. Todd Clifton Parris

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

อ.จิรชพรรณ ชาญช่าง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
อ.กาญจนา เบ้าทอง
อ.จีระศักดิ์ จิตรโรจนรักษ์
อ.ทรัพย์สิดี เที่ยงพูนวงศ์
ผศ.นภสร เรือนโรจน์รุ่ง
ผศ.นวรัตน์ สุขวัฒนาสินิทธิ์
รศ.พัชรี วรจรัสรังสี
ผศ.พิมพ์พร อสัมภินพงศ์
อ.ภัทราพร แย้มยิ้ม
อ.มัลธิดา ศรีประสาท
อ.รวิวรรณ นิ้มคธาวุธ
อ.ศรัณย์ธร พิณธุรักษ์
อ.ศิริรัตน์ ศิริวิโรจน์สกุล
อ.ศิริวรรณ โหตะรัตน์
อ.ศุภากร อุดมชัยพร
อ.อัญชุลี ศิริประพนธ์โรจน์
อ.เกรียงไกร ปิยะเมธาง
อ.เกวลี แสนปัญญา
อ.เชี่ยวเวทย์ เจริญพร
Mr. Eoin James Dodson
Mr.Robert Butcher
Mr. Nelso Pinho Pires

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อ.ชัยณรงค์ แก้วสุก
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อ.กฤชรัตน์ ว่องอาทรกุล
อ.ดวงพร ข้องเกี่ยวพันธุ์
อ.ธันยธร วงศ์อนันต์ศักดิ์
อ.นุชนภา ราชนิยม
อ.ปิยวดี ฆายะนานนท์
อ.ยศยา เชาวลิตรธำรง
อ.รัตนาภรณ์ วามะสุรีย์
ผศ.รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์
อ.ศศิวิมล รอบคอบ
อ.อุราภรณ์ สุจริตจันทร์
ผศ.เอมอร บูชาบุพพาจารย์
Miss Cherilyn F. Espinosa
Miss Mahnaz Sobhani
Miss Onainyasha Mumhure
Mr.Christopher Flowers

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

อ.ดร.บุษกร เลิศวีระศิริกุล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อ.ฉันทิกา ชินธเนศ
อ.ชนิกานต์ ดุลนกิจ
อ.ณัฐภัทร ปันปิน
อ.ธัญวรัตม์ สิงห์จู
อ.ปิยฉัตร ฆังฆะ
อ.พัฒน์นรี มูลปา
อ.รัฐธนินท์ วรสิทธิสิทธิ์
อ.รัตนาภรณ์ พงษ์เกษ
อ.วราพร สิทธิ์พรสุวรรณ
อ.ศุภกร ถิรมงคลจิต
ผศ.สมใจ ตั้งปณิธานสุข

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

อ.สุภิญญา สมทา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
อ.นลินทิพย์ คร้ามอยู่
อ.สมศักดิ์ ศิริวิโรจน์สกุล
อ.สมใจ จงรักวิทย์

ดนตรี – นาฏศิลป์

อ.เสาวพร บุญช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ดนตรี – นาฏศิลป์
อ.กีฏะ เพิ่มพูล
อ. ฌานดนู ไล้ทอง
อ.ธนัญญา จตุรานนท์
อ.นาทนภา ตรีอุบล
ผศ.สุกัญญา ทรัพย์ประเสริฐ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

อ.สุรเชษฐ์ วิศวธีรานนท์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ผศ.จินตนา บรรลือศักดิ์
อ.ชัยรัช บัวแก้ว
รศ.ณัฐพร สุดดี
ผศ.ดร.ภารดี ศรีลัด
อ.ศรานุวัฒน์ ชุ่มชัง
อ.ศิวณัฐ เล่อยิ้ม
อ.เกตุธัช กัญจนชุมาบุรพ
อ.เกรียงไกร อินทรชัย

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

อ.พรพิมล ศิริวัฒน์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
อ.คณพัฒน์ อรุณรัศมีโชติ
รศ.จรัสศรี พัวจินดาเนตร
หัวหน้าโครงการการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
อ.ชาญณรงค์ วังเย็น
อ.ณัฐชนา มณีพฤกษ์
อ.ดร.ปิยานี จิตร์เจริญ
อ.พรรณงาม ใจรักษ์ศักดิ์
ผศ.ภัทรพร สิงห์ชัย
อ.วริษา วรรณวิจิตกุล
ผศ.เพียงตา กิจหิรัญวงศ์

โครงการการศึกษาพิเศษเพื่อพัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้

ผศ.สมศรี ตรีทิเพนทร์
หัวหน้าโครงการการศึกษาพิเศษเพื่อพัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้
อ.ธฤษวรรณ คุณยศยิ่ง
ผศ.นวรัตน์ หัสดี
อ.นาถลดา ธนวัฒนาดำรง
อ.สุขกมล สุขประกอบ
อ.เรวดี สันถวไมตรี
อ.โสรัจ เรืองรัตนนิธิ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (วิชาลูกเสือ)

อ.ทินกร เทพกุศล

โครงการการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ

 

ระดับชั้นอนุบาล

อ.ขวัญชนก จำปาทอง
อ.น้ำผึ้ง ทวีพรปฐมกุล
อ.ปัณฑิตา นาคฉัตรีย์
Mrs. Kathrina Omilig Gamuza