คณะผู้บริหาร

กรรมการประสานงานการบริหารโรงเรียน

รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ
คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.ศรียา เนตรน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองคณบดีคณะครุศาสตร์

รองผู้อำนวยการ

ผศ.เพียงตา กิจหิรัญวงศ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ผศ.นวรัตน์ สุขวัฒนาสินิทธิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการหลักสูตรและการสอน
ผศ.พิมพ์พร อสัมภินพงศ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน งบประมาณ และประกันคุณภาพ
อ.ศิริพร โชติแสงศรี
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
อ.พิรุนเทพ เพชรบุรี
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
อ.รัตนาภรณ์ วามะสุรีย์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิรัชกิจและกิจการพิเศษ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

อ.ศุภกร ถิรมงคลจิต
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
อ.อัญชิสา ธนศิริกุล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
อ.ณัฐชนา มณีพฤกษ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ผศ.ดร.ภารดี ศรีลัด
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการหลักสูตรและการสอน
อ.นาทนภา ตระกูลเดช
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการหลักสูตรและการสอน
อ.ฌานดนู ไล้ทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการหลักสูตรและการสอน
อ.เชี่ยวเวทย์ เจริญพร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผน งบประมาณ และประกันคุณภาพ
อ.ปุณทิศา กลัดทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผน งบประมาณ และประกันคุณภาพ
อ.เกตุธัช กัญจนชุมาบุรพ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
อ.ณัฐภัทร ปันปิน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
อ.เบญญาภา วงศ์ประยูร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
อ.กาญจนา เบ้าทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิรัชกิจและกิจการพิเศษ