คณะผู้บริหาร

กรรมการประสานงานการบริหารโรงเรียน

รศ.ดร. ศิริเดช สุชีวะ
คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.ศรียา เนตรน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองคณบดีคณะครุศาสตร์

รองผู้อำนวยการ

ผศ.เพียงตา กิจหิรัญวงศ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ผศ.นวรัตน์ สุขวัฒนาสินิทธิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการหลักสูตรและการสอน
ผศ.พิมพ์พร อสัมภินพงศ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน งบประมาณ และประกันคุณภาพ
อ.กาญจนา เบ้าทอง
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
อ.พิรุนเทพ เพชรบุรี
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
อ.รัตนาภรณ์ วามะสุรีย์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิรัชกิจและกิจการพิเศษ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

อ.อัญชิสา ธนศิริกุล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
อ.คณพัฒน์ อรุณรัศมีโชติ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
อ.ณัฐชนา มณีพฤกษ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ผศ.ดร.ภารดี ศรีลัด
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการหลักสูตรและการสอน
อ.ดร.ปิยานี จิตร์เจริญ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการหลักสูตรและการสอน
อ.ศิริรัตน์ ศิริวิโรจน์สกุล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการหลักสูตรและการสอน
อ.อัญชุลี ศิริประพนธ์โรจน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผน งบประมาณ และประกันคุณภาพ
อ.ชัยรัช บัวแก้ว
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
อ.ณัฐภัทร ปันปิน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
อ.เบญญาภา วงศ์ประยูร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
อ.ศุภกร ถิรมงคลจิต
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิรัชกิจและกิจการพิเศษ