วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ฝ่ายวิรัชกิจและกิจการพิเศษ ต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา จาก Ministry of Education Singapore และคณะครุศาตร์ จุฬาฯ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน การเตรียมความพร้อมผู้เรียนในเรื่องกษาศตวรรษที่ 21 และการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพให้กับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ