เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 คณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม สมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ และตัวแทนสภานักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เนื่องในโอกาสที่ท่านได้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
ในฐานะที่ท่านเป็นศิษย์เก่าสาธิตจุฬาฯ รุ่น CUD19 โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม รู้สึกภาคภูมิใจและยินดีกับท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้ประสบความสำเร็จ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนและศิษย์เก่าทุกรุ่น จะตั้งใจศึกษาวิชาความรู้ พร้อมทั้งประพฤติตนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม รักษาไว้ซึ่งเกียรติยศศักดิ์ศรีของโรงเรียน ตลอดจนดำเนินรอยตามศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ และรักษาคุณงามความดีนี้ไว้ให้ปรากฏสืบต่อไป