– ข้อมูลสำหรับนิสิต รายวิชา ปฏิบัติการสอน 1 (PDF)
ข้อมูลสำหรับนิสิต รายวิชาปฏิบัติการสอน 1

– สถานที่ต่างๆ ในโรงเรียน – (mp4)
https://www.youtube.com/watch?v=IhTfgze8Ysg&feature=youtu.be

– โครงสร้างบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ – (mp4)
https://youtu.be/ZMn9UN7Sfug

– งานครูประจำชั้นประถมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย – (mp4)
https://youtu.be/-0wGfk74I70

– งานครูประจำชั้น – (mp4)
https://www.dropbox.com/s/cz5nuu0tsepmrgp/

– การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน – (mp4)
https://youtu.be/NQDhYi_inOo

– การจัดการเรียนรู้ เรื่อง ดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาน – (mp4)
https://www.youtube.com/watch?v=v7AuysY3qDw

– การจัดการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพ เรื่อง พิซซ่าน่าอร่อย – (mp4)
https://www.youtube.com/watch?v=HkSa69Kogho&t=55s

– การจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย เรื่อง ตัวการันต์ – (mp4)
https://www.youtube.com/watch?v=cTpRj9PGYhc

– การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง  การบวก ลบ คูณ หารระคน – (mp4)
https://www.youtube.com/watch?v=9gelRBxEZf8

– การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การป้องกันตนจากสัตว์มีพิษ – (mp4)
https://www.youtube.com/watch?v=fhf2A5z_mzM

– การจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษา เรื่อง การกระโดดเชือก – (mp4)
https://www.youtube.com/watch?v=7ebAL9mcv0Y&list=PLmBhT1DqGYABJiHJykmy4tp2MiL-dCd5W&index=21&t=0s

– การจัดการเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์ ป.3 เรื่อง ผจญภัยในโลกศิลปะ ตอน Picasso – (mp4)
https://www.youtube.com/watch?v=qYrB6HJbgQ4

– การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของสถานศึกษา – (mp4)
https://www.youtube.com/watch?v=yoQvuDb9SWM

– หลักสูตรของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม – (mp4)
https://www.youtube.com/watch?v=gD9ylz9r17U&t=1s

– โครงสร้างโรงเรียนและสถานศึกษา – (mp4)
https://youtu.be/aWSt629V5y4