โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ในโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งวิชาการสูงขึ้น
อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล
อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ตำแหน่งอาจารย์สาธิตชำนาญการ ในสาขาวิชาครุศาสตร์ อนุสาขาการประถมศึกษา
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564
อาจารย์ศุภกร ถิรมงคลจิต
อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ตำแหน่งอาจารย์สาธิตชำนาญการ ในสาขาวิชาครุศาสตร์ อนุสาขาประถมศึกษา
ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2563